Home

Szakdolgozat kutatási módszerek

Minden egy helyen a szakdolgozat kutatási módszereiről! Kérdőív vagy interjú? Kvantitatív vagy kvalitatív? Primer vagy szekunder? A szakdolgozatos kutatások nehezebbek, mint hinnénk. Mielőtt összecsapnak fejünk felett a hullámok, tegyük tisztába az alapokat! Mit kutatunk? Ez a legfontosabb eleme minden szakdolgozatnak V. Kutatási módszerek megtervezése A kutatás időigényét is a fenti arányban tervezzük meg, tehát szekunder:primer aránya 1:4. Ez azt jelenti, hogy ha 10 napot kellett könyvtáraznom és neteznem, akkor a saját kutatásra rá fog menni 40 nap

Minden egy helyen a szakdolgozat kutatási módszereiről

•A választott téma, a kutatási kérdések jellege meghatározza, hogy milyen módon és mértékben szükséges a statisztikai, primer kutatási alátámasztás, eldönti, mi legyen a vizsgált sokaság, milyen ismérvekre terjedjen ki a megfigyelés, sőt ösztönözhet a használható módszerek közötti választásban is A szakdolgozat megírásával koronázod meg a felsőoktatási tanulmányaidat: alapos és körültekintő kutatás keretei között vizsgálsz meg tüzetesen egy általad választott témakört, méghozzá meghatározott keretrendszer alapján. Kutatási módszerek, melyek jól hasznosíthatóak a tanulmányaid során. 2020-11-2 18 Kutatási kérdések A kutatási projekt során ezeket a kérdéseket kell megválaszolni annak érdekében, hogy realizáljuk a kutatás célját. Ez áll: egy (vagy több) általános (elsődleges) kutatási kérdésből kettő vagy több speciális kutatási kérdésből minden egyes általános kutatási kérdéshez rendelv

Szakdolgozat Kutatás. Szakdolgozat kutatás: módszerek, kutatási terv minta és segítség arra, hogy miként dolgozd fel a kutatási adatokat Téged is megrémiszt a szakdolgozat kutatás? Nem csoda, hiszen sok hallgató csak tanulmányai végén szembesül azzal, hogy a diplomához bizony szükség van kutatás végzésére is a téma, a szakdolgozat célja(i), hipotézisek, a módszerek összefoglalása, a vizsgálat eredményeinek összefoglalása és értelmezése a hipotézis szempontjából: o a hipotézisek igazolása vagy elvetése a kutatási eredmények alapján, vagy o a kitűzött célok elérésének bizonyítása, kifejtéssel, magyarázattal A szakdolgozat felépítése, tagolása A szakdolgozat célja és műfaja meghatározza a dolgozat belső szerkezetét. A dolgozatban mindenképpen legyen: •bevezetés • Ezt követi a kutatási módszerek részletesebb bemutatása. Erre azért van szükség, mert az anyaggyűjtés és a feldolgozás. Szakdolgozat kutatás: módszerek, kutatási terv minta és segítség arra, hogy miként dolgozd fel a kutatási adatokat Téged is megrémiszt a szakdolgozat kutatás? Nem csoda, hiszen sok hallgató csak tanulmányai végén szembesül azzal, hogy a diplomához bizony szükség van kutatás végzésére is. Ha nem rendelkezel tapasztalattal a témában, cseppet se aggódj. A szakdolgozat elkészítésének szakmai irányítását a témáért felelős tanszék által megbízott belső kon-zulens végzi. A konzulenssel történő kapcsolatfelvétel és rendszeres kapcsolattartás az Ön személyes feladata és egyben felelőssége. Önnek a szakdolgozat megírásával együtt járó kötelezettségek között fe

Kutatási módszertan: Hogyan írjak (szak)dolgozatot

Szakdolgozat készítési útmutat A vizsgált minta/korpusz bemutatása, az alkalmazott kutatási módszerek ismertetése d. Az empirikus kutatás eredményeinek ismertetése e. Konklúzió, az eredményekből levonható következtetések bemutatása, reflektálás (E rész célja általánosságban ismertetni a módszertan szerepét, elolvasása nem helyettesíti a konzulens munkáját, a társadalomtudományi kutatási módszerekről szóló kötetek elolvasását, szerencsés esetben módszertani kurzusokon való részvételt). Attól függően, hogy milyen jellegű a kutatási probléma, illetve mi pontosan a kutatás célja - valamely jelenség. A kutatási módszerek bemutatásából kiderül, hogy a hallgató milyen mértékbér kíván hozzájárulni az ~dotl térmában meglévő eredmények kiszélesítéséhez. Témavázlat: A hallgató a témavázlat elkészítése során megtervezi, hogy a szakdolgozat milyen főbb fejezetekből, alfejezetekből, esetleg al-alfejezetekből fog. kutatási és elemzési módszerek, technikák Majoros, P. (2006): A kutatásmódszertan alapjai: Tanácsok, tippek, trükkök (nem csak szakdolgozat-íróknak). Perfekt Kiadó, Budapest (ISBN 978 963 394 584 1).

További fontos tudnivaló, mielőtt az egyes szerkezeti elemeket részletesen tárgyalnánk (lásd lentebb), hogy a szakdolgozat értelme, hangozzék bármilyen szokatlanul is, nem az írás, hanem a tudományos megismerés, a szakirodalom ismerete, a releváns kutatási kérdések megfogalmazása, a megfelelő kutatási módszerek. Szakdolgozat témavázlat. A szakdolgozatod témavázlatának elkészítése valószínűleg a legnehezebb feladat a szakdolgozatírás során. Fel kell térképezned a témához kapcsolódó irodalmat, fel kell állítanod a hipotézist, össze kell gyűjtened az alátámasztó elméleti hátteret és meg kell fogalmaznod a kutatási kérdéseket A következő fejezetei vannak: (1) a vázlat bevezetése, avagy a dolgozat célja, és a témaválasztás személyes indíttatása, hipotézisek, kutatási módszerek rövid összegzése - ez majd a tényleges szakdolgozati bevezető része lesz kicsit kibővítve, tehát igen hasznos, ha megírod

ergonómiai stb.) megfelelően, a természettudományos kutatási módszerek alkalmazásával készített szakdolgozat. A dolgozat javasolt tartalmi felépítése 1. Bevezetés 1.1. Problémafelvetés, témaválasztás indoklása 1.2. Vizsgálat célja és célkitűzései 2. Szakirodalmiáttekinté kutatási módszerek: Megfigyeléses vizsgálat, m &téti leírás, standardizált életmin ség-kérd ívek használata Szükséges és alkalmazható statisztikai módszerek: statisztikai alapmutatók számítása, kétmintás és páros t-próba, khi négyzet próba, korreláció A témán belül benyújtható szakdolgozatok becsült száma: Kutatási módszerek A szakdolgozat elkészítéséhez számos módszert felhasználtam. A szakirodalmat könyvtári és otthoni könyvekből, illetve az internetről gyűjtöttem össze. A Heves Megyei Levéltárban gyűjtőmunkát végeztem, ahol főleg az 1947-1948 közötti exportra és az akko c) A kutatási módszer/módszerek bemutatása nem teljes 4-6 d) A kutatási módszer/módszerek bemutatása magas színvonalú 7-8 4. A kutatási módszer alkalmazásának és az adatkezelésnek a színvonala 0-12 - a) A kutatási módszer hasznosításának min ısége gyenge (beleértve adott esetben az adatok kezelését is) 0- kutatási módszerek: Prehospitális és hospitális betegdokumentáció elemzése, ellátók körében végzett kérdőíves vizsgálat Szükséges és alkalmazható statisztikai módszerek: Leíró statisztikai módszerek, khi-négyzet próba, t-próba, összefüggés-vizsgálat, korrelációelemzés A témán belül benyújthat

szakdolgozat készítéséhez (általános szociális munkás szakos hallgatók számára) irodalomjegyzék, kutatási terv (munkaterv) és a dolgozat vázlatának elkészítésével és b. a szakdolgozó által alkalmazott vizsgáló módszerek, 3 oldal c. a saját vizsgálatok eredményeinek kifejtése, ábrázolása és összegzése. A szakdolgozat kutatási módszerek legelterjedtebb formája a kérdőív, amely jól alkalmazható leíró, magyarázó és felderítő célokra. Előnyei közé tartozik, hogy könnyen kivitzirc környéki látnivalók elezhető, elvégzése többnyire díjmentes és segítségével hozzájutveto hatunk a kívánt információhoz Esettanulmány, mint szakdolgozati kutatási módszer. ápr. 2017. A szakdolgozat az egyetemi diák legfontosabb munkája, melyet elsőfokú, másodfokú, illetve harmadfokú tanulmányai lezárásaként kell elkészítenie és megvédenie. A sikeres dolgozatírást és megvédését rengeteg tényező befolyásolja

Kutatási módszerek, melyek jól hasznosíthatóak a

A KUTATÁSI CÉL MEGFOGALMAZÁSA ÉS A KUTATÁSI MÓDSZEREK ÁTTEKINTÉSE 1.1. A tudományos probléma megfogalmazása A terméktervezés célrendszere minden terméktervezést végz ő vállalkozás részére kulcskér-dés. A tervezés hatékonysága, a tervezésre fordított er őforrások tervezése háttérbe szorul SZAKDOLGOZAT A nők által elkövetett erőszakos cselekmények - Felépítés és alkalmazott kutatási módszerek Annak érdekében, hogy jobban megérthessük a nők bűnelkövetéséhez - különös tekintettel az újszülött-gyilkossághoz - vezető folyamatot, mindenekelőtt meg kell,. A szakdolgozatok különböző kutatási stratégiák szerint készülnek, ezért felépítésüknek és így a róluk készülő prezentációknak is ehhez kell igazodni. Leggyakoribb szakdolgozat típusok és szerkezeti felépítésük: 1. Általános (pedagógiai, társadalomtudományi, stb.) induktív, öszefüggésfeltáró kutatás. Szakdolgozat vázát alkotja és egyben munkatervként is felhasználható a későbbiekben. kutatási módszerek alkalmazása, következtetések megalapozottsága, hibák, eredmények) 2. Szerkezet, stílus (a dolgozat szerkezeti egysége, logikai felépítése, a szerző stílusa, a dolgozat nyelvezete

5 2. Szakirodalmi áttekintés 2.1. A magyar cukrászat története a 19. század első felében 2.1.1. A méz mint édesítőszer a 19. század előtt A mézet és a nádcukrot a 19-20. század legjelentősebb édesítőszereikén Kutatási terv A kutatási probléma kiválasztása A témára vonatkozó szakirodalom áttekintése, elemzése A kutatás hipotéziseinek megfogalmazása A hipotézis igazolását vagy elvetését biztosító módszerek kiválasztása. A vizsgálni kívánt minta meghatározása, kiválasztása

Így készítsd az önálló primer kutatásod - Anna megírj

  1. ta, módszerek) 7. A szakdolgozatírás etikai szabályai
  2. •Kutatási módszerek áttekintése •Források használata •Plágium •Jótanácsok, odafigyelésre érdemes dolgok. Tartalmi, formai követelmények •Terjedelem: 135 000-175 000 karakter jobb alsósarokban a NÉVésa szakdolgozat benyújtásánakéve(utóbbipont nélkül)
  3. •Kutatási módszerek áttekintése •Források használata •Plágium •Jótanácsok, odafigyelésre érdemes dolgok. Tartalmi, formai követelmények •Terjedelem: 60.000-80.000 karakter •Leütésekkel együtt • A szakdolgozat hossza: 60.000.
  4. ta, módszerek, eszközök) kiválasztása; A kutatás leírása (adatok elemzése, eredmények) Összegzés (következtetések, ajánlások) A dolgozat javasolt szerkezete. A kutatási eredmények publikálására - a kutatási stratégiának megfelelően - három lehetőség van
  5. A kutatási módszerek alkalmasak-e a szakdolgozat célkitűzéseinek elérésére? d) Az elemzés és az eredmények bemutatása A hallgatótól elvárható, hogy az elemzése során használja a téma feldolgozásához használható kutatási módszereket, és, ha szükséges, számítógépes programokat. Ha a szakdolgozat témája.
  6. 4.4. Kutatási terv készítése (munka- és témavázlat). 4.5. Forráskutatás, anyaggy űjtés. A megfelel ő kutatási és feldolgozási módszerek pontos meghatározása. 4.6. A gy űjtött anyag rendszerezése; a kutatási eredmények számbavétele. 4.7. A kutatási eredmények és a hipotézisek elemzése. 4.8

Kvantitatív és kvalitatív kutatási módszerek - Szakdoga kurzu

Kutatási alapismeretek; Matematikai módszerek I. Matematikai módszerek II. Kock. és bizt.int. a közl.-ben; Járműstatisztika; Statisztikai rendszer-identifikáció és idősor analízis; Fuzzy logika és lehetőségelmélet; Alkalmazott valószínűségelmélet és folyamatstatisztika; TDK témák; Szakmai gyakorlat; Szakdolgozat és. -Módszerek (a használt kutatási módszer és a vizsgálati minta bemutatása, indoklása) -Eredmények (az empirikus kutatásból nyert adatok elemző bemutatása, grafikonok, diagramok, táblázatok, egyéb ábrák és A szakdolgozat terjedelme mellékletek nélkül 30-60 oldal (65.000-. A szakdolgozat témája lehet valamelyik szakhoz kötődően szakmódszertani, pedagógiai, pszichológiai vagy a diszciplináris kutatás. Diszciplináris témájú szakdolgozat esetén a dolgozat kiegészül egy olyan elemmel, amely bemutatja annak kapcsolódását a tanári tevékenységhez Tudnivalók a szakdolgozat elkészítéséről, témaválasztástól a leadásig. kutatási téma kidolgozása, szakirodalmazás, módszerek kiválasztása. november 15. (előző félév) február 15. június 15. (előző félév) szeptember 15. Etikai kérelem leadása. február 15

Kvantitatív és kvalitatív kutatási módszerek - Szakdoga kurzus

ergonómiai stb.) megfelelően, a természettudományos kutatási módszerek alkalmazásával készített szakdolgozat. A dolgozat javasolt tartalmi felépítése 1. Bevezetés 1.1. Problémafelvetés, témaválasztás indoklása 1.2. Vizsgálat célja és célkitűzései 2. Szakirodalmi áttekinté A szakdolgozat elkészítésével a hallgató bemutatja, hogy jól ismeri az általa művelt földtudományi szakterület legújabb eredményeit, és azokat alkalmazni is tudja. A szakdolgozat témája a BSc képzésben lehet egy adott témakör új vagy újszerű feldolgozása, valamint egy téma átfogó áttekintése. 2.1

Szakdolgozatminta: megmutatjuk, milyen legyen a

Szakdolgozat tippek, kutatás Blog IQfactor

Alkalmazott kutatási módszerek. Vizsgált terület bemutatása. Vasúti zajforrások ismertetése. Vasúti zaj mérése és számolása. Zajtérkép készítése a vizsgált területre. Zajcsökkentő javaslatok készítése, a várható eredmények ismertetése. A javaslatok gazdasági és társadalmi hatása A szakdolgozat felépítése szerint 6-8 dián mutassa be munkáját, az alábbiak figyelembevételével: A szakirodalmat csak érintőlegesen említse, csakis akkor, ha a témát illetően fontos! Térjen ki a kutatási módszerek bemutatására! A szövegezés minimális legyen (inkább szóban fejtse ki) A szakdolgozati témaválasztásra a 2020/21. őszi félévtől kizárólag a Neptunban van lehetőség. A szakdolgozati témák a Neptunban kerülnek meghirdetésre, a hallgató is a Neptunban jelentkezhet a kiválasztott témára, s a Neptun felületén fogja a választott/felkért témavezető megtenni visszajelzését a felkérésre

Az empirikus kutatás témájú szakdolgozat ajánlott tagolása A cím: Legyen rövid, érthető és a tartalmat jól kifejező. (Tartalomjegyzék) módszerek ismertetésénél a kísérletezés, vizsgálat körülményeit, elemzés módszereit kell leírni. 3.2

Szakdolgozat Kutatás - IQonline - Online segítség egyetemi

Szakdolgozat- és diplomatémák - Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Kar, Élelmiszeripari Műveletek és Gépek Tanszé Kutatási módszerek A kutatás tervezése és folyamata alatt vegye figyelembe az alábbiakat: Olvassa el a témához tartozó az alapvető tudományos műveket Ellenőrizze, hogy ismeri a kutatási terület valamennyi releváns bibliográfiáját és kézikönyvét A képzés célja, hogy segítséget nyújtson a hallgatóknak ahhoz, hogyan tudják optimálisan kihasználni a három talán leghasznosabb, legszélesebb körű ilyen adatbázist: a Statistát, a MarketLine-t és az EMIS-t. A tréning segíti a kutatási módszerek használatát a SAGE Research Methods adatbázis bemutatásával

A sportképességek megítélését szolgáló objektív módszerek a műtétet követően A felsorolt kutatási területekhez kapcsolódó témák, érdeklődés alapján: A fizikai aktivitás és a csontanyagcsere kapcsolat 4. Kutatási módszerek 5. Eredmények 6. Az eredmények összefoglalása (A kutatás további irányai) Irodalomjegyzék (Mellékletek) •Absztrakt Az absztrakt maximális terjedelme 12 sor (kb. 1000 leütés). Az absztrakt célja, hogy röviden összefoglalja a dolgozat lényegét. Az összefoglalóban leírtak nyújtanak támpontot az. Szakdolgozat (BSc): 5., 6. félévben hirdetünk (4, 6 kredittel) Kutatási módszerek, formai követelmények >>> Hazai és nemzetközi szakirodalom felkutatása, hivatkozások szabályos formái >>> Konzultációs napló >>> A Rekreáció Tanszék oktatóihoz tartozó szak- és diplomadolgozat kurzusok teljesítésének követelményei >>>

Video: Kutatási módszerek Társadalomtudományi kutatás és írá

Kutatási módszerek típusai, a kvantitatív módszerek azonKutatási tevékenység | http://talajesviz

dolgozat felépítése Társadalomtudományi kutatás és írá

Javasolt kutatási módszerek: esettanulmány, tartalomelemzés, megfigyelés, interjú, kérdőív. Autizmussal élő személyekkel való tevékenység. A hazai Autizmus Kutatócsoport szerint hazánkban jelenleg a kb. 10 milliós lélekszámot alapul véve 20 ezer autizmussal élő személy él szakdolgozat a hallgató önálló munkája, melyben be kell tartani a hipotézisek megfogalmazása is szükséges. Kutatási keret: a lépések, a vizsgált célcsoportok, az alkalmazott hipotézis(ek) szabatos megfogalmazása; a kutatási eljárások, módszerek bemutatása, a módszerválasztás. A vizsgálandó téma tágabb megfogalmazása 2 a hipotézisek a kutatási célkitűzés megfogalmazása; a dolgozat elkészítése során alkalmazott adatgyűjtési, elemzési, feldolgozási stb. módszerek ismertetése Elméleti, történeti és/vagy gyakorlati felvezeté SZAKDOLGOZAT Csizmadia Szilvia 2015 . BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar KUTATÁSI MÓDSZEREK..... 38 4. EREDMÉNYEK. A szakdolgozat tartalmi és formai követelményei témakört, vázolja fel, a kutatás fő szempontjait, a kutatási hipotézist és az alkalmazott módszereket. Világosan fogalmazza meg, milyen kérdésekre keresi a választ a szakdolgozat. megfigyelés és adatgyűjtés során alkalmazott módszerek legyenek szisztematikusak, a.

Szakdolgozat témavázlat - Szakdolgozatírás

elkészített kutatási terv, melyhez a konzulens által a kutatási tervre vonatkozóan kitöltött és annak illetve a minta, a kutatási eszköz és statisztikai módszerek hogy a szakdolgozat valóban önálló kutatási eredményeket és gondolatokat tartalmaz-e. Abban az esetben, ha a dolgozat felépítése, megállapításai 1.1. Kutatási cél és témaválasztás 1.2. Téma, műfaj és terjedelem 1.3. A témaválasztást befolyásoló tényezők 2. A KUTATÓMUNKA SZERVEZÉSE 2.1. A kutatási terv 2.2. Előzetes tájékozódás és a koncepció elkészítése 2.3. Konzulens tanár és a szakdolgozat elkészítése 2.4. A szakirodalom gyűjtése és feltárása 2.4.1 Az érvényes szakdolgozati szabályzat szerint a vázlatot numerikus tagolással kell elkészíteni, ami azt jelenti, hogy minden fejezet (beleértve az alfejezeteket is) számozást kap. A javasolt felépítés a következő: 1. BEVEZETÉS 1.1. Problémafelvetés, hipotézisek 1.2. Kutatási cél 1.3. Kutatási módszer 2 SZAKDOLGOZATI ÚTMUTATÓ A záróvizsgára bocsátás egyik feltétele az eredményesen megírt és elfogadott szakdolgozat. A • Kutatási terv kidolgozása, időterv készítése, kutatási módszerek kiválasztása, mintaválasztás • A kutatás elvégzése, adatgyűjtés, az adatok feldolgozása és rögzítése. Összetett kutatások. Az összetett, mindkét technikát alkalmazó kutatásokban a fent nevezett módszerek jól kiegészítik egymást. A strukturált és strukturálatlan kutatási módszerek együttes használata alkalmas a helyimázs (turisztikai imázs, desztináció imázs, városimázs stb.) komplex természetének megragadására

A szakdolgozat alapvető célja tehát, hogy minél teljesebben mutassa be az egyes online módszereket, továbbá a módszerek felhasználhatóságát. Kísérletet teszünk a dolgozatban az online kutatási módszerek beillesztésére a hagyományos módszertani keretek közé, elősegítve ezzel az online kutatási módszerek. A szakdolgozat védés szakmai bizottság előtt, nyilvánosan, konferencia jelleggel történik, ahol a hallgatóságot a szakdolgozatvédő hallgatók és érdeklődők alkotják. Kutatási módszerek (minta, módszerek, eszközök) kiválasztása; A kutatás leírása (adatok elemzése, eredmények) Összegzés (következtetések.

Szakdolgozat vázlat - Hox

Kutatási módszerek röviden és tömören Sokan azt tartják szakszerű eljárásak, ha a bevezető részt írod meg utoljára - ugyanúgy, mint a cím választás esetében - , hiszen akkor tudsz adekvát bevezetőt írni valaminek, ha a tartalom már rendelkezésre áll szakdolgozat-készítés összesen 20 kreditpont érték ő. 1. A szakdolgozat célja A szakdolgozat célja: A képzés során megismert, tetsz ılegesen választott tudományterület tapasztalatot különböz ı kutatási módszerek alkalmazásában, tudományos igény ő elemzés készítésében; gyakorolja szakmai kérdésekben.

Lengyel Levente - Gazdaságelméleti és Módszertani Intézet

A vázlatban kiemelt helyet foglalnak el a szakdolgozat megírását és a bírálók megítélését alapvetően befolyásoló legfontosabb pontok: a szakdolgozat célja, a témaválasztás indoklása; a szakdolgozat alapvető hipotézise; a szakdolgozat lényegi része, az elemzés; az alkalmazott kutatási módszerek; a tartalo 4. Kutatási módszerek - az egyéni kutatásokra alkalmazva Beszélgetés, egyéni bemutatók 2 óra 5. A szakdolgozat szerkezete - - az egyéni projektekre alkalmazva Beszélgetés, egyéni bemutatók 2 óra 6. A dolgozat szóbeli bemutatása - az egyéni projektekre alkalmazva Beszélgetés, egyéni bemutatók 2 óra 7

Kooperatív technikák matematika órán, 6

4 Vagy melyik néptanítónak nem magasul fel a lelke, midőn egyik nemzedék a másik után kerül ki keze alól, és látja az óriási különbséget a keze alá jövő és az iskoláját elhagyó nemzedék értelmi állapota között 1. Búza- és gabonaminősítő módszerek fejlesztése, a funkció és az összetétel közötti kapcsolatok értelmezése A jelentkező, érdeklődési területétől függően az alábbi, komplex kutatási témák egy-egy jól körülhatárolható szeletébe kapcsolódhat be. A témakör több, jelenleg futó kutatási programho gy űjtés, vázlatkészítés, kutatási terv, egyes részek megírása stb.). 3. A szakdolgozat tartalmi követelményei 1. A szakdolgozat témájának a szak ismeretanyagához kell kapcsolódni. 2. A szakdolgozat javasolt f őbb tartalmi-szerkezeti egységei: a) Tartalomjegyzék . A dolgozat f őbb fejezeteit és alfejezeteit mutatja. Kutatási módszerek és eszközök Célkitűzés A lecke célja, hogy meghatározza a kutatás metodikájának fogalmát, hogy ismertesse a kvantitatív és a kvalitatív kutatások jellemzőit és alkalmazási lehetőségeit, hogy bemutassa a feltáró és a feldolgozó kutatási módszereket, továbbá definiálja az érvényesség és a. módszereit; szerezzen tapasztalatot különböz ı kutatási módszerek alkalmazásában, tudományos igény ő elemzés készítésében; gyakorolja szakmai kérdésekben álláspontjának világos, szabatos, tárgyilagos kifejtését. 2. Követelmények 2.1